Polityka prywatności

Mecha-Tec

          W celu wypełnienia wymagań wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MECHA-TEC Sp. z o.o., z siedzibą: Cząstków Mazowiecki 7, 05-152 Czosnów (KRS 0000793441).

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

a) Pisemnie pod adresem: MECHA-TEC Sp. z o.o., Cząstków Mazowiecki 7, 05-152 Czosnów
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: serwis@mecha-tec.pl

3. Państwa dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej oraz do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;
b) wykonania zawartej z Administratorem umowy;
c) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in.
• wystawianie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
• obsługi zgłoszeń reklamacyjnych,
• prowadzenie akt osobowych;
d) niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
e) realizacji procesów rekrutacyjnych;
f) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności w celu budowania wizerunku Administratora, dbałość o dobro pracowników oraz realizacji celów marketingowych.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu ustania okresu, na jaki zostały powierzone lub wycofania zgody na ich przetwarzanie chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:

a) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
b) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO (chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej);
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e) przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO;
f) wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych;
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące grupy podmiotów:

a) Podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów (np. sądy i organy państwowe);
b) Biura informacji gospodarczej;
c) Pośredniczące w zawieraniu umów;
d) Świadczące usługi, m.in.:
• z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
• archiwizacyjne i drukarskie;
• informatyczne;
• finansowo-księgowe;
• prawne i windykacyjne;
• marketingowe;
• a także partnerzy, współpracownicy i pracownicy Administratora
e) Nabywcy wierzytelności.

7. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich, jednakże mogą być one przekazywane w przypadkach, gdy ze względu na zakres obowiązków ich przekazywanie poza obszar EOG jest niezbędne w celu prawidłowego wykonywania zawartej z Administratorem Umowy(art. 49 ust.1 RODO).

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie skutkował będzie brakiem możliwości świadczenia usług na Państwa rzecz.

——————

Potrzebujesz pomocy/informacji?

Skontaktuj się z nami!